Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Féach thíos liosta na gCúrsaí            

Ionaid, Dátaí agus Táillí

Droim Rí, Co na Mí. Dataí do Samhraidh 2023 ag teacht go luath LBD
Gaoth Dobhair, Dún na nGall. Dataí do Samhraidh 2023 ag teacht go luath LBD
Ros Muc, Connemara. Dataí do Samhraidh 2023 ag teacht go luath LBD
Ráth Chairn, Co na Mí. Dataí do Samhraidh 2023 ag teacht go luath LBD

Eolas ginearálta

Tá na cúrsaí a chuireann Coláiste na bhFiann ar fáil oiriúnach do chainteoirí Gaeilge ar gach leibhéal cumais idir thosaitheoirí agus daoine a bhfuil inniúlacht mhaith acu sa teanga. Tá leibhéal ard maoirseachta ag gach ceann dár gcúrsaí agus bíonn foireann múinteoirí agus ceannairí, le taithí acu, ag obair le chéile i rith an chúrsa, faoi stiúir Bainisteora Cúrsa. Ag tógáil ar an nGaeilge a fhoghlaimítear laistigh den chóras scoile, d’fhorbair Coláiste na bhFiann cur chuige a chuidigh go mór le glúnta daoine óga taitneamh agus tairbhe a bhaint as feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus as forbairt phearsanta trí mheán na Gaeilge.

Leagtar ár gcúrsaí amach de réir catagóirí: Cúrsa A agus Cúrsa B. Nuair atá cúrsa á roghnú do dhalta tá sé tábhachtach an bhéim a chur ar an chúrsa is oiriúnaí don dalta seachas ar an ionad ina bhfuil an cúrsa. Tá na cúrsaí seo dírithe ar thuiscint an duine óig ar an teanga a fheabhsú in atmaisféar struchtúrtha ach cairdiúil.

Reáchtálann Coláiste na bhFiann cúrsaí in ionaid éagsúla i Meithimh, Iúil agus Lúnasa. Bíonn cúrsaí ar siúl i gceantair Ghaeltachta chomh maith le cúrsaí sa Cheanncheathrú againn i nDroim Rí i gContae na Mí. Tabhair faoi deara na haoisghrúpaí a bhaineann le gach cúrsa thíos sula gcuirtear áit ar chúrsa in áirithe. Freastalóidh gach dalta ar sheisiún réamheolais sna míonna amach romhainn agus ina dhiaidh sin beifear in ann tarraingt siar agus aisíoc iomlán a fháil más mian leat.

Cén cúrsa ar cheart dom a roghnú?

Tá sé fíorthábhachtach an cúrsa is oiriúnaí a roghnú do dhalta atá ag freastal ar Choláiste na bhFiann den chéad uair. Cé go mb’fhéidir gur mhaith le do pháiste dul ar chúrsa le cara, ní mholtar é de bharr go mbeidh sé deacair orthu Gaeilge a labhairt lena chéile agus dá bharr caillfidh siad na buntáistí a bhaineann le tumchúrsa. Iarraimid chomh maith ar thuismitheoirí gan grúpaí  daltaí a eagrú le cur ar chúrsa le chéile, mar, le taithí na mblianta, tá a fhios againn go maith go mbeidh Béarla á labhairt ag cuid acu, rud a chruthóidh fadhb dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt. Trí mheán an cheoil, an spóirt, na drámaíochta, na healaíne agus an damhsa srl. soláthraítear an deis do dhaltaí ar chúrsaí Choláiste na bhFiann a gcuid ábhar spéise sainiúil féin a leanúint trí mheán na Gaeilge. Ar a sheal féin, athraíonn sé sin íomhá iomlán na teanga, agus í á tógáil amach as an seomra ranga agus í a dhéanamh ina teanga bheo.

Cúrsa A agus Cúrsa B

Cúrsa A – Ros Muc

Is cúrsa 3 seachtaine é Cúrsa A i nGaeltacht Ros Muc dóibh siúd a bhfuil leibhéal maith Gaeilge acu ar mian leo a gcuid scileanna teanga a fhorbairt tuilleadh. Moltar go láidir do dhaltaí ar mian leo freastal ar Chúrsa A,  freastal i dtosach ar Chúrsa B amháin ar a laghad. Tá riail an Bhéarla ar an gcúrsa seo leagtha amach thíos. Éireoidh níos fearr le daltaí a fhreastalaíonn leo féin. Feictear dúinn uaireanta go mbíonn claonadh ag cairde a fhreastalaíonn leo iad a choinneáil siar.

Cúrsa B – Ráth Chairn, Gaoth Dobhair agus Droim Rí

Cuirtear rogha cúrsaí cónaithe 2 nó 3 seachtaine ar fáil sna hionaid thuas. Bíonn na cúrsaí seo dírithe orthu siúd a bhfuil níos lú líofachta sa Ghaeilge acu ná mar atá acu siúd atá ag freastal ar Chúrsa A. Is ar an gcúrsa seo a thosaíonn gach dalta, ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go ndéantar measúnú rialta ar dhaltaí le linn an chúrsa, le cinntiú go bhfuil siad ag obair de réir a gcumais. Is minic go bhfilleann daltaí de bharr atmaisféir níos suaimhní ar chúrsa B agus uaireanta roghnaíonn siad gan freastal ar chúrsa A in aon chor. Labhraítear Gaeilge i gcónaí ar gach Cúrsa B.

Cur síos gairid ar na hIonaid agus na haoisghrúpaí

Riail an Bhéarla mar a bhaineann sí le Cúrsa A;

Díbreofar ón gcúrsa aon dalta a labhrann abairt iomlán i mBéarla ar aon chúis. Ní dhéanfar aon aisíoc sa chás seo. (Cuirtear an riail seo i bhfeidhm ón am a thagann an dalta ar an gcúrsa.)

Ros Muc – Cúrsa A (2ú – 6ú Bliain Meánscoile)

Tá an Ghaeltacht seo suite i gConamara, 35 míle ó Ghaillimh. Fanann daltaí i dtithe teaghlaigh i dtimpeallacht álainn. Tá an cúrsa seo dírithe go príomha orthu siúd a d’fhreastail ar Chúrsa B cheana féin, nó a bhfuil inniúlacht mhaith acu sa teanga. Bíonn an-éileamh i gcónaí ar na cúrsaí i Ros Muc mar is ann a reáchtáladh an chéad chúrsa riamh ag Coláiste na bhFiann na blianta ó shin.

 

 

 

Tá liosta de chúrsaí B thíos chomh maith le heolas faoi riail an Bhéarla mar a bhaineann sí le gach ceann díobh:

Má labhrann dalta Béarla de thimpiste, tabharfar rabhadh dó/di. Má tharlaíonn seo arís, cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí  ar an eolas agus molfar dóibh labhairt leis an dalta. Má labhrann an dalta Béarla arís ní bheidh de rogha againn ach é/í a chur abhaile. Ní cheadofar d’aon duine a bheith ag labhairt i mBéarla d’aon ghnó ar chor ar bith áfach agus má bheirtear ar dhalta ag labhairt i mBéarla d’aon ghnó beidh air/uirthi dul abhaile gan rabhadh agus ní aisíocfar aon airgead. (Cuirtear an riail seo i bhfeidhm ón am a thagann an dalta ar an gcúrsa).

Ráth Chairn – Cúrsa B (Meánscoil)

Tá Gaeltacht Chontae na Mí suite i Ráth Chairn, díreach lasmuigh de Bhaile Átha Buí. Sa cheantar seo, fanann daltaí le teaghlaigh Gaeilge ina dtithe. Tá teaghlaigh sa cheantar ag cur lóistín ar fáil dúinn le blianta fada. Tá na tithe seo go léir suite gar don choláiste ina mbíonn ranganna, spóirt agus gníomhaíochtaí tráthnóna ar siúl.

 

 

Droim Rí – Cúrsa B (Meánscoil)

Tá an Coláiste seo suite inár gCeanncheathrú in Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Is ionad óige Gaeilge é seo i rith na bliana, agus i rith míonna an tsamhraidh bíonn rogha  cúrsaí coicíse ar siúl ann.

Droim Rí Óg – Cúrsa B (Rang a 4 – 6 sa Bhunscoil)

Tá an Coláiste seo suite inár gCeanncheathrú in Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Chomh maith le cúrsaí do dhéagóirí i nDroim Rí bíonn cúrsaí coicíse ann freisin ‘Droim Rí Óg’ atá dírithe ar an aoisghrúpa 10-13.

Gaoth Dobhair – Cúrsa B (Meánscoil)

Tá an cúrsa seo lonnathe i nGaeltacht Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Is ceantar álainn é seo faoi scáth sliabh an Earagail agus gar do go leor tránna áille freisin. Fanann na daltaí i dtithe teaghlaigh le Cinnire i ngach teach, agus tá cúrsaí á n-eagrú ag Coláiste na bhFiann  sa cheantar seo le roinnt blianta anois. Taistealaíonn na daltaí ar bhus chuig ionad an Choláiste gach lá.

 

 

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2022 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates