Skip to content Skip to footer

Téarmaí & Coinníollacha – Cúrsaí Samhraidh Coláiste na bhFiann

Réamhrá

Fáilte chuig suíomh gréasáin ar líne Choláiste na bhFiann (“suíomh gréasáin”). I gcás go ndéanann tú ár suíomh gréasáin a rochtain, nó brabhsáil air, nó i gcás go gceannaíonn tú ónár suíomh gréasáin nó go ndéanann tú áirithintí air, tá tú ag admháil go bhfuil tú tar éis ár dTéarmaí agus Coinníollacha mar atá sonraithe anseo a léamh, a thuiscint agus glacadh leo ina n-iomláine. Cuireadh na Téarmaí agus Coinníollacha le chéile chun cabhrú lenár gcliaint an leas is mó is féidir a bhaint as seirbhísí Choláiste na bhFiann a úsáid. D’fhéadfadh ár dTéarmaí agus Coinníollacha athrú le caitheamh ama.

Ginearálta

Is iad na téarmaí agus coinníollacha a bhí i bhfeidhm tráth na háirithinte is infheidhmithe. Baineann téarmaí agus coinníollacha leasaithe le háirithintí ina dhiaidh sin. Níl Coláiste na bhFiann faoi dhliteanas i ndáil le hábhar aon suíomhanna gréasáin eile atá nasctha le https://www.cnb.ie/. Déanfar na forálacha seo (téarmaí, coinníollacha, séanadh agus eisiaimh) a fhorléiriú de réir dhlíthe Phoblacht na hÉireann. I gcás go measfar aon cheann de na forálacha seo a bheith neamhdhleathach, ar neamhní nó ar aon chúis eile neamh-infheidhmithe measfar an fhoráil nó na forálacha sin a bheith inscartha agus ní bheidh éifeacht acu ar bhailíocht agus ar fhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile.

Agallaimh / Seisiún Réamheolais

Roimh fhreastal ar chúrsa de chuid Choláiste na bhFiann is gá do gach dalta, i dteannta ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil amháin, freastal ar sheisiún réamheolais le measúnú neamhfhoirmiúil. Is gá freastal ar an agallamh don tréimhse iomlán (2 uair an chloig). Léirigh ár dtaithí go bhfuil an t-am a chaitear ag an gcéim seo fíorluachmhar do dhaltaí agus do thuismitheoirí. Cuireann sé ar ár gcumas caighdeán Gaeilge gach scoláire a mheas agus léargas a thabhairt don tuismitheoir agus don pháiste ar gach gné de chúrsa Choláiste na bhFiann trí chaint agus DVD a úsáid.

Pléifear aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag tuismitheoir chomh maith le ceisteanna pearsanta, beatha agus / nó leighis an dalta, nuair is cuí.

Do Dhaltaí ag clárú ar Chúrsa A:

Tá sé ina réamhriachtanas le freastal ar chúrsa Riail A de chuid Choláiste na bhFiann, go bhfoghlaimeoidh said Amhrán na bhFiann (an chéad véarsa agus an curfá) & Amhrán an Choláiste don agallamh.

Do Dhaltaí ag clárú ar Chúrsa B:

Tá sé ina réamhriachtanas le freastal ar chúrsa Riail B de chuid Choláiste na bhFiann, go bhfoghlaimeoidh said Amhrán na bhFiann (an chéad véarsa agus an curfá) don agallamh.

Tá áit ar an gcúrsa ag brath ar Pas a fháil san agallamh a bhaineann leis an gcúrsa ar a bhfuil an dalta ag cur isteach i.e. Cúrsa Riail A nó Cúrsa Riail B. Cuirfear aisíoc iomlán ar fáil i gcás nach n-éiríonn leis an dalta san agallamh.

Beidh aisíoc iomlán ar fáil ar feadh tréimhse suas le 14 lá tar éis agallaimh (dalta nua amháin) do dhaltaí go n-éiríonn leo san agallamh ach gur mhaith leo tarraingt siar ar chúiseanna eile.

I gcás aon dalta a d’fhreastail cheana ar chúrsa Riail B agus atá ag beartú filleadh ar Choláiste na bhFiann le haghaidh chúrsa Riail A, is gá dó/di freastal ar agallamh don leibhéal níos airde, nó munar fhreastail páiste ar chúrsa ar feadh dhá bhliain, is gá dóibh tabhairt faoi agallamh arís. 

Eolas Leighis & Pearsanta

Ar mhaithe le do pháiste, ba chóir Coláiste na bhFiann a chur ar an eolas maidir leis an liosta seo a leanas:

Leigheas

 • Aon tinneas, riocht leighis (Fiabhras Léana, Plúchadh)
 • Cógais (Iad go léir)
 • Riachtanais san aiste bhia (feoilséantóir)
 • Ailléirgí (bia, cóir leighis srl.)

Eolas Pearsanta

 • Riachtanais Speisialta Oideachais (m.sh. Disléicse, Neamhord ar Speictream an Uathachais, Lagú Éisteachta/Radhairc srl.)
 • Cúinsí Teaghlaigh (dífhostaíocht, scaradh tuismitheoirí, colscaradh, bás, tinneas)

Seolfar sonrasc chuig na tuismitheoirí d’aon chuairteanna ar an dochtúir/chógais leighis a raibh gá ag an dalta leo agus iad ag freastal ar chúrsa.

Táillí

Tá táillí agus praghsanna faoi réir athraithe gan aon fhógra a thabhairt. An táille is infheidhmithe ná an táille tráth na háirithinte. Áirítear i dtáille an chúrsa lóistín, béilí, teagasc, maoirseacht 24 uair an chloig agus gach gníomhaíocht ar an gcúrsa. Cuimsíonn sé freisin ticéad chun freastal ar Thóstal na bhFiann a bhíonn ar siúl ag deireadh an tsamhraidh. Féadfaidh gach dalta a d’fhreastail ar Choláiste na bhFiann freastal ar Chumann na bhFiann ar tháille laghdaithe.

Féadfaidh roinnt nithe a bheith á dtairiscint le linn an chúrsa a mbeadh costas breise ag baint leo m.sh. earraí Choláiste na bhFiann, cadhcáil, siopa milseán, srl. Seo na t-aon chostais breise a bheadh ar an gcúrsa agus tá na nithe seo roghnach.

I gcás dalta nua féadfar iarmhéid na dtáillí a íoc i ndiaidh na hagallaimh tríd cuntas an tuismitheora ar www.cnb.ie. I gcás daltaí atá ag filleadh ar an gcoláiste nach bhfuil sé de dhualgas orthu agallamh a dhéanamh gheobhaidh siad fógra maidir le hiarmhéid na dtáillí.

I gcás go nach níoctar iarmhéid na dtáillí in am, cuirfear an áit ar an gcúrsa ar ceal. I gcás go bhfuil liosta feithimh ann don chúrsa, tabharfar tairiscint áite dóibhsean atá ar an liosta feithimh.

Níl éarlais le n-íoc ag daltaí ar liostaí feithimh. Ní ghlactar le h-éarlais go dtí go bhfuil an áit ar an gcúrsa deimhnithe.

Íocaíocht: Déanfar gach íocaíocht le cárta dochair/creidmheasa.

Cealúcháin agus Aisíocaíochtaí

Ní mór gach cealúchán agus athrú a chur ar ríomhphost chuig eolas@cnb.ie.

Ní ghlacann Coláiste na bhFiann freagracht as cúrsaí a chuirtear ar ceal mar thoradh ar chúinsí gan choinne. I gcás go gcuirtear cúrsa ar ceal nó nach bhfuil lóistín oiriúnach ar fáil cuirfear aisíoc iomlán ar fáil.

Aisíocfar éarlais ina n-iomláine suas le 14 lá oibre tar éis an agallaimh (daltaí nua amháin) i gcás gur mhian leat d’áirithint a chur ar ceal. Tá gach cealúchán faoi réir muirear riaracháin de €100 faoin 01 Bealtaine 2022.

I gcás cealúcháin dhéanacha (tar éis 1 Bealtaine) forghéillfear an éarlais iomlán.

I gcás cealúcháin a tharlaíonn 21 lá nó níos lú roimh an gcúrsa forghéillfear táille iomlán an chúrsa.

Beidh gach iarratasóir déanach, a dteastaíonn agallamh uathu, faoi réir ár mbeartais chealúcháin.

Freastal ar Chúrsa

Forchoimeádann Coláiste na bhFiann an ceart maidir le freastal ar ár gcúrsaí.

Is gá go mbeadh ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil amháin i dteannta dalta ar chúrsa ar an gcéad lá ag am socraithe. Ar an gcaoi chéanna is gá do thuismitheoirí/caomhnóir dlíthiúil an dalta a bhailiú ag am socraithe ar lá deiridh an chúrsa.

Ní eagraíonn Coláiste na bhFiann iompar chuig/ó chúrsa ar an gcéad lá/lá deireanach den chúrsa.

Tá Coláiste na bhFiann freagrach as daltaí ón tráth a sroicheann siad an coláiste go dtí an tráth a bhfágann siad.

Is é fad chúrsa Riail A agus Riail B ná 20 lá agus 20 oíche don chúrsa trí seachtaine agus feadh 13 lá agus 13 oíche don chúrsa coicíse. Is gá do gach dalta a bheith ar fáil chun freastal ar chúrsa don tréimhse iomlán.

Ní ceadmhach do dhaltaí cúrsa a fhágáil aon tráth ach amháin le linn cuartaíocht shonraithe.

Ní ceadmhach do chairde agus do bhaill den teaghlach fanacht sa suanlios nó sa teach, ar aon choinníoll. 

Cuairteanna

I gcás go dtugtar cuairt ar dhalta, tarlaíonn na cuairteanna ar an Domhnach ag am socraithe.

Ní ceadmhach do dhaltaí limistéar an Choláiste a fhágáil le gaolta nó cairde gan cead i scríbhinn a fháil ó na tuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla agus ní ceadmhach seo a dhéanamh ach ag na hamanna socraithe cuartaíochta.

I gcás daltaí nach bhfuil ag fáil cuairte tá an deis acu glao teileafóin a fháil ón mbaile, más gá ar an Domhnach. Ba chóir é seo a shocrú an lá roimhe ré leis an mBainisteoir.

Eagraítear gníomhaíochtaí speisialta do dhaltaí atá ag fanacht sa choláiste le linn na n-amanna seo.

Giuirléidí Pearsanta / Árachas

Cé go bhfuil Dliteanas Poiblí iomlán ag Coláiste na bhFiann, bheadh an costas coisctheach árachas a sholáthar do ghiuirléidí pearsanta na ndaltaí m.sh. uirlisí ceoil, trealamh spóirt, seoda agus éadaí le lipéid dearthóirí.

Ar chomhairle ónár n-árachóirí, táimid ag moladh go ndéanfadh daltaí atá ag tabhairt nithe luachmhara leo ar an gcúrsa, na nithe sin a fháil clúdaithe faoi ‘Gach Riosca’ ar an árachas tí. Uirlisí ceoil agus trealamh spóirt na cineálacha míreanna is mó a bhíonn i gceist leis seo. Ní féidir linn a chinntiú go mbeidh siad faoi ghlas i gcónaí. Tá gach dalta freagrach as a n-uirlis cheoil a choinneáil ina chás. Ba chóir go ndéanfaí ainm an dalta a chur as Gaeilge le snáithe nó le lipéad ar éadaí, trealamh spóirt agus uirlisí ceoil an dalta srl.

Beidh gach dalta freagrach as a ngiuirléidí féin agus molaimid nach dtabharfaí iad ar iasacht do na daltaí eile.

Ní ghlacann Coláiste na bhFiann le haon fhreagracht as aon mhír a théann ar iarraidh, ar aon choinníoll.

Molaimid go ndéanfadh daltaí a ngiuirléidí a sheiceáil roimh fhágáil an ionaid dóibh. Ní bheidh Coláiste na bhFiann freagrach as aon mhíreanna a fhágfaidh na daltaí ina ndiaidh ar na cúrsaí. I gcás gur mhaith le dalta ceamara a thabhairt leo, is gá ceamara indiúscartha a thabhairt.

Míreanna atá coiscthe ar gach cúrsa

Tabhair faoi deara, i gcás nithe atá coiscthe ar an gcúrsa, go ndéanfaidh Coláiste an bhFiann na nithe sin a choigistiú agus ní ghlacfaidh an coláiste aon fhreagracht astu. Moltar do dhaltaí gan iad a thabhairt leo ar an gcúrsa.

 • Leabhair / foclóirí Béarla
 • Ipod / seinnteoir mp3 / trealamh leictreonach / uaireadóir cliste
 • Díritheoirí Gruaige m.sh. GHD
 • Aerasól
 • Guma coganta
 • Ceamara Digiteach (ceamara indiúscartha molta)
 • Fón Póca

Is féidir leat dul i dteagmháil le do pháiste am ar bith trí Bhainisteoir an chúrsa. Ar an gcaoi céanna, i gcás go dteastóidh ó do pháiste dul i dteagmháil leat déanfar seo a éascú tríd an mBainisteoir. Beidh an uimhir seo ar fáil ar an gcéad lá den chúrsa.

Tá polasaí neamhfhulaingthe againn maidir le seilbh na nithe seo a leanas ar an gcúrsa, amanna cuartaíochta san áireamh. I gcás go mbeadh a leithéidí i seilbh dalta, díbreofar iad ón gcúrsa láithreach bonn.

 • Alcól
 • Toitíní, galtoitíní agus lastóirí
 • Drugaí
 • Gach earra eile atá toirmiscthe le dlí

Iompraíocht

 • Forchoimeádann Coláiste na bhFiann an ceart smacht a chur ar dhalta nó an dalta a dhíbirt ón gcúrsa i gcás go bhfuil an coláiste den tuairim go raibh iompraíocht neamh-iomchuí agus/nó go raibh neamhchomhlíonadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha i gceist.
 • Bítear ag súil go mbeidh iompraíocht mhaith ann ó gach dalta.
 • Ba chóir do dhaltaí meas a léiriú orthu féin, ar a gcomhdhaltaí, agus ar an bhfoireann an t-am go léir.
 • Is gá do dhaltaí meas a léiriú ar mhaoin agus tá sé de dhualgas orthu íoc as aon damáiste a bhfuil siad freagrach as.
 • Glacfaidh gach dalta páirt i gcoinneáil an choláiste glan agus néata. Spreagann seo na daltaí le freagracht a ghlacadh as an timpeallacht ina bhfuil siad ag cónaí.
 • Ní ceadmhach do dhalta(í) cuairt a thabhairt ar shuanlios/teach ina bhfuil duine den ghnéas eile.
 • Ní ceadmhach do dhalta(í) an suanlios i nDroim Rí a fhágáil tar éis an tsuipéir.
 • Ní ceadmhach do dhalta(í) an teach a fhágáil tar éis an tsuipéir (cúrsaí Gaeltachta).
 • Ní ceadmhach do dhalta(í) teorannacha an choláiste a fhágáil mar atá leagtha síos de réir na gclár ama ar chúis ar bith.

Bulaíocht

Cloíonn Coláiste na bhFiann go docht le treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna Guidelines on Countering Bullying Behaviour in Primary and Post Primary Schools (2013).

Rialacha i ndáil le labhairt an Bhéarla

Forfheidhmítear na rialacha seo ón tráth a shroicheann an dalta an coláiste don chúrsa. Tabhair faoi deara an riail a bhaineann leis an gcúrsa a roghnaigh tú; Cúrsa Riail A nó Cúrsa Riail B. Ionas go mbainfeadh dalta an leas is fearr agus is féidir as cúrsa samhraidh de chuid Choláiste na bhFiann, tá sé den riachtanas go labhróidís Gaeilge an t-am ar fad. I gcás go dteipfidh orthu sin a dhéanamh ní hé amháin go rachaidh sé i bhfeidhm ar a ndul chun cinn féin, ach rachaidh sé i bhfeidhm ar dhul chun cinn na ndaoine timpeall orthu, Mar sin, leagadh síos na rialacha seo a leanas chun a dhearbhú go mbainfeadh gach dalta leas iomlán as ár gcúrsaí.

Cúrsa Riail A – Daltaí a labhraíonn abairt amháin iomlán as Béarla, ar cibé cúis, is gá dóibh an cúrsa a fhágáil, agus ní aisíocfar an táille.

Cúrsa Riail B – Má labhrann dalta Béarla de thimpiste, tabharfar rabhadh dó/di. Má tharlaíonn seo arís, cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí  ar an eolas agus molfar dóibh labhairt leis an dalta. Má labhrann an dalta Béarla arís ní bheidh de rogha againn ach é/í a chur abhaile. Ní cheadofar d’aon duine a bheith ag labhairt i mBéarla d’aon ghnó ar chor ar bith áfach agus má bheirtear ar dhalta ag labhairt i mBéarla d’aon ghnó beidh air/uirthi dul abhaile gan rabhadh agus ní aisíocfar aon airgead. (Cuirtear an riail seo i bhfeidhm ón am a thagann an dalta ar an gcúrsa).

Gnáthamh Achomhairc

I gcás go ndéanfar dalta a dhíbirt mar thoradh ar shárú ar riail an Bhéarla, tá gnáthamh achomhairc ag Coláiste na bhFiann. Is gá leas a bhaint as an ngnáthamh seo láithreach bonn.

Sástacht an Chustaiméara

Déanann Coláiste na bhFiann a dhícheall caighdeáin arda a choinneáil i ngach seirbhís a chuireann sé ar fáil. Mar sin tá aiseolas thar a bheith tábhachtach, bíodh an t-aiseolas sin dearfach nó diúltach. I gcás nach bhfuil tú go hiomlán sásta leis an tseirbhís a chuir Coláiste na bhFiann ar fáil, téigh i dteagmháil linn láithreach tríd ríomhphost.

Fógraíocht agus Poibliú

Glactar grianghraif agus físeáin ag gach imeacht de chuid Choláiste na bhFiann agus d’fhéadfaí úsáid a bhaint astu in ábhar fógraíochta an choláiste. I gcás nach dteastaíonn uait go mbeadh do pháistí in aon ábhar mar sin, cuir muid ar an eolas faoi sin le do thoil, agus déileálfar leis seo go discréideach.

Cumarsáid

Seoltar gach comhfhreagras ó Choláiste na bhFiann tríd an bpost nó tríd an ríomhphost. I gcás go gcuirfear seoladh ríomhphoist ar fáil, rachaidh an t-eolas amach go leictreonach. I gcás gur fearr leat eolas a fháil uainn tríd an bpost, cuir muid ar an eolas faoi sin le do thoil.

Ní dhéantar cumarsáid idir Coláiste na bhFiann agus an teaghlach ach amháin leis an tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil.

Seoltar gach comhfhreagras ag úsáid an leagain Gaeilge d’ainm an teaghlaigh agus den seoladh. Cuir d’fhear an phoist ar an eolas go mbeidh postas á fháil agat as Gaeilge. Tá úsáid Éircód an-chabhrach d’fhear an phoist.

Baineann Coláiste na bhFiann úsáid as leagan Gaeilge d’ainm an teaghlaigh agus d’ainm an linbh

Foras na Gaeilge

Uimhir Charthanachta (20012373) 

© 2022 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Deartha ag Webmasters.ie

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2022 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates